Terms & conditions

1. Úvod 

Obchodní podmínky (OP) upravují vztah společnosti Vivienne Records s.r.o. (dále jen prodávající) a mezi obchodním partnerem (dále jen kupující) v oblasti prodeje reklamního zboží eshopu Mikolas Josef a nedílnou součástí - reklamačním řádem. Kupující je na OP upozorněn a může se s nimi seznámit. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Kupující předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.eshop.mikolasjosef.com a je tak umožněna jejich archivace.

Pojmy a kontakty

Kontaktní osoba (objednávky, dotazy, vyřizování reklamací,) Martina Čapounová, email : eshop@mikolasjosef.com , tel. 739503238

Kupující = osoba uzavírající smlouvu, nejedná v rámci podnikatelské činnosti, právnická / fyzická osoba výrobky nakupující za jiným účelem než další podnikání

Prodávající = Vivienne Records s.r.o, IČO: 27158527, se sídlem Bělehradská 314/ 18, korespondenční adresa - Na padesátém 1024/37, Praha 10, 100 00

Obchodní podmínky jsou v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.

 

 2. Ochrana informací

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobích údajůa o volném pohybu těchto údajů ( dále jen GDPR) je Vivienne Records s.r.o. IČ 27158527 se sídlem Bělehradská 314/18, Praha 14, 140 00 ( dále jen správce)

Kontaktní údaje správce jsou - adresa Vivienne Records s.r.o., email: eshop@mikolasjosef.com, telefon 739503238.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo neidentifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Martina Čapounová, tel. 739503238.

A. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje ,které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy

B. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 - plnění smlouvy mezi objednatelem a správcem eshopu

 - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu( zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm F) GDPR

C. Účelem zpracování osobních údajů je  

 - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky ( jméno , adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. 

Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a výslovný souhlas.

D. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních       vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

 - po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

E. Příjemci osobních údajů ( subdodavatelé správce )

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 - podílející se na dodání zboží/ služeb realizaci plateb na základě smlouvy

 - zajišťující služby provozování e-shopu ( Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu

 - zajišťující marketingové služby

 - Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( do Země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

F. Práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 - právo na přístup ke svým osobním datům dle čl. 15 GDPR

 - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování

 - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

 - právo vznést námitku proti zpracovávání dle čl. 21 GDPR

 - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 

G. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 - Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

 - Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 - Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

H. Prohlášení 

 - Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/ a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 - Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách  a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek, pokud jste poskytl/ a Vaši emailovou adresu.

 

 3. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání, se kterou má možnost se seznámit.  Tato cena bude uvedena v objednávce. Objednává se prostřednictvím elektronického obchodu na www.eshop.mikolasjosef.com

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod a uvést následující údaje:

- jméno,příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- dodací adresu

a. Cena

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě bodu I. těchto OP. Cena je určena platností v době objednání. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou vždy koncové.

Poštovné a balné u objednávek se řídí ceníkem dopravních společností a není zahrnuto v ceně zboží. Poštovné při vrácení či výměně zboží hradí zákazník.

b. Odstoupení od smlouvy

  1. A) Pokud zákazníkovi zboží nesedí je možné ho do 14 dnů vrátit – tzv. odstoupení od smlouvy spotřebitelem. Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

  1. B) odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel v případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

4. Platební podmínky

  • platba v hotovosti při nákupu zboží (např. v rámci koncertu)
  • platba bankovním převodem před doručením zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

5. Dodací podmínky

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu nejlépe zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Doba dodání skladového zboží je 3-10 pracovních dnů. U zboží, které se musí objednávat u výrobců se doba stanovuje individuálně a kupující je s ní seznámen. Osobní odběr není možný.

6. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4. 2018 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vydává společnost Vivienne Records s.r.o.